Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoop Voorwaarden(AVV) Laura de Mildt

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van het boek ‘Op Kracht en Karakter’ van Laura de Mildt. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via de website www.laurademildt.com/book, houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Algemene informatie

Het boek op Kracht en Karakter is een publicatie van Laura de Mildt, uitgegeven door uitgeverij Lecturis. Laura de Mildt Photography handelend onder de naam The Contact Community B.V. is gevestigd in Wassenaar, en is ingeschreven onder Kamer van Koophandel Den Haag nummer 51.52.70.49. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar hello@laurademildt.com.

§1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

 1. Alle aanbiedingen op laurademildt.com/book zijn vrijblijvend, Laura de Mildt Photography behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Betaling kan geschieden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.
 4. Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door Laura de Mildt Photography en zodra uw betaling per bank op de daartoe aangegeven rekening van Laura de Mildt Photography definitief is bijgeschreven.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Laura de Mildt Photography gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Laura de Mildt Photography behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

§ 2. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende het boek en het beeldmateriaal, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Laura de Mildt Photography. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

§3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Laura de Mildt Photography is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet tijdig overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Laura de Mildt Photography
 2. Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden boek, vindt plaats via email, hello@laurademildt.com U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Laura de Mildt Photography verstrekken van het juiste e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.
 3. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Laura de Mildt Photography.

§4 Overmacht

 1. Laura de Mildt Photography kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Laura de Mildt Photography verplicht is tot schadevergoeding. Laura de Mildt Photography dient u in dat geval hiervan per e-mail op de hoogte te stellen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Laura de Mildt Photography kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.